Institut Lope de Vega

Kou

PLACEMENT TEST

Register now to take the placement test!

NIVO

Institut Lope de Vega, sèvi ak metòd ki rele Kad Ewopeyen Referans Lang (CECRL) ki rekonèt entènasyonalman tankou miyò metòd aprantisaj pou lang. Se li ki pèmet evalye nivo konpetans moun nan yon lòt lang.

Li gen 6 nivo prensipal: A1, A2, B1, B2, C1, C2

Kisa nivo A1 koresponn?

Nivo A1 koresponn ak yon itilizatè ki nan nivo elemantè (nivo entwodiktif oswa dekouvèt).
 
Sa vle di ou gen kapasite sa yo:
 
 • Konprann ak itilize ekspresyon fètirè ak koutidyan ak afime trè senp ki vize satisfè bezwen konkè
 • Kapab prezante tèt ou oswa prezante yon moun
 • Kapab mande yon moun kesyon sou tèt li ak reponn a menm kalite kesyon yo
 • Kominike fason senp si moun ki nan kòmansman pale lantman ak kèk distenkjon ak se montre kooperativ

Kisa nivo A2 koresponn?

Nivo A2 koresponn ak yon itilizatè ki nan nivo elemantè (nivo entèmedyè oswa koutim).
 
Sa vle di ou gen kapasite sa yo:
 
 • Konprann fraz izole ak ekspresyon yo sèvi ak yo frèkantman nan relasyon ak domèn lavi chak jou (tankou enfòmasyon senp sou moun ak fanmi yo, achte, travay)
 • Kapab kominike pandan tach senp ak koutim ki pa mande plis ke yon echanj enfòmasyon senp ak dirèk sou sijè ki byen koni ak koutim yo
 • Kapab dekri ak kèk mwayen senp fòmasyon li, anviwònman imedyat li ak evòk sijè ki koresponn ak bezwen imedyat

Kisa nivo B1 koresponn?

Sa vle di ou gen kapasite sa yo:
 
Sa vle di ou gen kapasite sa yo:
 
 • Konprann pwen ki pi enpòtan nan yon diskisyon lè yon lang klè ak standa sèvi ak sijè ki byen koni nan travay la, nan lekòl, nan tanlib, elatriye.
 • Tounen endepandan nan pi gwo pataje sitiyasyon nan yon rejyon kote lang kible a pale
 • Kapab pwodwi yon diskou senp ak koheran sou sijè ki byen koni epi nan domèn enterè li yo
 • Kapab rakonte yon evènman, yon eksperyans oswa yon rèv, dekri yon lespwa oswa yon objektif ak ekspoze briyèman pou yon pwòjè oswa yon ide
 

Kisa nivo B2 koresponn?

Nivo B2 koresponn a yon nivo itilizatè endepandan (nivo avanse oswa endepandan).
 
Sa vle di ou gen kapasite sa yo:
 
 • Konprann kontni essansyèl nan sijè konkrè oswa abstrè nan yon tèks ki difisil, ki gen ladan yon diskisyon teknik nan domèn ou
 • Kominike ak spontaneite ak yon moun ki pale lang matènèl la san pwoblèm
 • Eksprime tèt ou klèman ak detay sou yon varyete sijè, bay yon opinyon sou yon sijè aktyèl ak eksplike avantaj ak dezavantaj nan divès posiblite.

Kisa nivo C1 koresponn?

Nivo C1 koresponn a yon nivo itilizatè eksperimante (nivo otònòm).
 
Sa vle di ou gen kapasite sa yo:
 
 • Konprann tèks long ak ki mande konesans avanse ak kaptire siyifikasyon imliken
 • Eksprime tèt ou san pran twò lontan nan chèche mo yo
 • Utlize lang nan yon fason efikas ak ki adapte nan lavi sosyal, pwofesyonèl oswa akademik
 • Eksprime sou sijè ki difisil klèman ak byen struktire epi montre kontwòl li sou zouti langaj ki sèvi pou òganize, atikile ak kohere diskou a.

Kisa nivo C2 koresponn?

Nivo C2 koresponn a yon nivo itilizatè eksperimante (nivo mètreyiz).
 
Sa vle di ou gen kapasite sa yo:
 
 • Konprann san efò pratikman tout sa ki li oswa tande
 • Kapab pran enfòmasyon ak argument soti nan divès sous ekri oswa oral epi resime yo de fason kohéran
 • Eksprime tèt ou ak spontaneite, trè byen, de fason presi ak kapab fè dife nan nuanse nan sans nan sijè ki difisil.

Enskri w la a, pou nou ka fè w konnen depi gen nouvote ki parèt