Enstiti Lope de Vega sèvi ak kadre ewopeyen referans lang (CECRL) ki rekonèt entènasyonalman nan baz kou yo, sa pèmèt evalye nivo konpetans yon lang etranje.

Li gen 6 nivo prensipal: A1, A2, B1, B2, C1, C2

Kisa nivo A1 koresponn?

A1 correspond à un niveau d'utilisateur élémentaire (niveau introductif ou de découverte).
Nivo A1 koresponn ak yon itilizatè ki nan nivo elemantè (nivo entwodiktif oswa dekouvèt).
 
Sa vle di ou gen kapasite sa yo:
 
 • Konprann ak itilize ekspresyon fètirè ak koutidyan ak afime trè senp ki vize satisfè bezwen konkè
 • Kapab prezante tèt ou oswa prezante yon moun
 • Kapab mande yon moun kesyon sou tèt li ak reponn a menm kalite kesyon yo
 • Kominike fason senp si moun ki nan kòmansman pale lantman ak kèk distenkjon ak se montre kooperativ

Kisa nivo A2 koresponn?

Nivo B2 koresponn a yon nivo itilizatè endepandan (nivo avanse oswa endepandan).
 
Sa vle di ou gen kapasite sa yo:
 
 • Konprann kontni essansyèl nan sijè konkrè oswa abstrè nan yon tèks ki difisil, ki gen ladan yon diskisyon teknik nan domèn ou
 • Kominike ak spontaneite ak yon moun ki pale lang matènèl la san pwoblèm
 • Eksprime tèt ou klèman ak detay sou yon varyete sijè, bay yon opinyon sou yon sijè aktyèl ak eksplike avantaj ak dezavantaj nan divès posiblite.

Kisa nivo B1 koresponn?

Nivo B1 koresponn ak yon itilizatè endepandan (nivo twonpè).
 
Sa vle di ou gen kapasite sa yo:
 
 • Konprann pwen ki pi enpòtan nan yon diskisyon lè yon lang klè ak standa sèvi ak sijè ki byen koni nan travay la, nan lekòl, nan tanlib, elatriye.
 • Tounen endepandan nan pi gwo pataje sitiyasyon nan yon rejyon kote lang kible a pale
 • Kapab pwodwi yon diskou senp ak koheran sou sijè ki byen koni epi nan domèn enterè li yo
 • Kapab rakonte yon evènman, yon eksperyans oswa yon rèv, dekri yon lespwa oswa yon objektif ak ekspoze briyèman pou yon pwòjè oswa yon ide
  Nivo A2 koresponn ak yon itilizatè ki nan nivo elemantè (nivo entèmedyè oswa koutim).
   
  Sa vle di ou gen kapasite sa yo:
   
  • Konprann fraz izole ak ekspresyon yo sèvi ak yo frèkantman nan relasyon ak domèn lavi chak jou (tankou enfòmasyon senp sou moun ak fanmi yo, achte, travay)
  • Kapab kominike pandan tach senp ak koutim ki pa mande plis ke yon echanj enfòmasyon senp ak dirèk sou sijè ki byen koni ak koutim yo
  • Kapab dekri ak kèk mwayen senp fòmasyon li, anviwònman imedyat li ak evòk sijè ki koresponn ak bezwen imedyat

Kisa nivo B2 koresponn?

Nivo B2 koresponn a yon nivo itilizatè endepandan (nivo avanse oswa endepandan).
 
Sa vle di ou gen kapasite sa yo:
 
 • Konprann kontni essansyèl nan sijè konkrè oswa abstrè nan yon tèks ki difisil, ki gen ladan yon diskisyon teknik nan domèn ou
 • Kominike ak spontaneite ak yon moun ki pale lang matènèl la san pwoblèm
 • Eksprime tèt ou klèman ak detay sou yon varyete sijè, bay yon opinyon sou yon sijè aktyèl ak eksplike avantaj ak dezavantaj nan divès posiblite.

Kisa nivo C1 koresponn?

C1 correspond à un niveau d'utilisateur expérimenté (niveau autonome).
 
Cela signifie que vous avez les capacités suivantes:
 
 • Comprendre des textes longs et exigeants et saisir des significations implicites
 • S'exprimer spontanément et couramment sans trop devoir chercher ses mots
 • Utiliser la langue de façon efficace et souple dans la vie sociale, professionnelle ou académique
 • S'exprimer sur des sujets complexes de façon claire et bien structurée et manifester son contrôle des outils linguistiques d'organisation, d'articulation et de cohésion du discours

Kisa nivo C2 koresponn?

C2 correspond à un niveau d'utilisateur expérimenté (niveau maîtrise).
 
Cela signifie que vous avez les capacités suivantes:
 
 • Comprendre sans effort pratiquement tout ce qui est lu ou entendu
 • Pouvoir restituer des faits et des arguments issus de diverses sources écrites et orales en les résumant de façon cohérente
 • S'exprimer spontanément, très couramment, de façon précise et rendre distinctes de fines nuances de sens en rapport avec des sujets complexes

N ap fè w konnen lè nou gen yon nouvo sesyon. Enskri anba a pou w rete ajou.

  22, Rue Jacqueline T. Cordozo,

  Menu

  Institut Lope de vega | All Rights Reserved | @2022